Privatumo politika

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas (toliau – mes, mūsų ir t.t.), tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą, kadangi asmens teisių į privatumą užtikrinimas yra esminė mūsų vykdomos veiklos dalis. Asmens duomenis tvarkome pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus.

Patvirtiname, jog UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje nurodyta, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis, kokius Asmens duomenis renkame, kaip mes renkame Asmens duomenis, dalijamės jais ir juos saugome, kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje turite, kaip galite jomis pasinaudoti.

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su mūsų Privatumo politika, kai lankotės interneto svetainėje, siunčiate žinutę, prenumeruojate naujienlaiškį ar su ja esate supažindinti kitais būdais.

Kokios sąvokos naudojamos?

Duomenų valdytojas – jūsų Asmens duomenų valdytojas yra UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas (įmonės kodas 111645042, buveinės registracijos adresas Geležinio Vilko g. 18a, 08104 Vilnius, el. paštas info@ober-haus.lt, tel.: +370 5 2109 700), kuriam pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis Jūs ketinate naudotis.

Klientas (Jūs) – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos – bet kurios UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas siūlomos arba teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant tarpininkavimas parduodant, perkant ar nuomojant būstą ar komercinės paskirties turtą, turto ir verslo vertinimas, konsultacijos, nekilnojamojo turto valdymas.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Internetinė svetainė –  www.ober-haus.lt.

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote, arba esate išreiškę ketinimą naudotis UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susiję netiesiogiai. Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas gavo Jūsų Asmens duomenis.

Kodėl renkame Jūsų Asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame ir naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas (sudarant, vykdant sutartį), tobulinti Paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti teisines prievoles bei užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, vadovaujantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kadangi privalome griežtai ir atsakingai laikytis reikalavimų bei taisyklių. Atitinkamai, turime atsakingai nustatyti Jūsų ir/ar naudos gavėjo tapatybę, privalome žinoti, ar dalyvaujate politikoje, nustatyti Jūsų pajamų šaltinį (ius), nustatyti Jūsų gyvenamąją vietą; patikrini, ar nėra taikomos sankcijos ar Jūsų veikla nėra susijusi su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos; ar Jūsų veikla nėra tiriama atitinkamų institucijų; turime pareigą vykdyti santykių su Jumis stebėseną bei įgyvendinti kitas, teisės aktais nustatytas pareigas; vadovautis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais. Jeigu Jūs nepateiksite mums savo Asmens duomenų, mes negalėsime Jums teikti savo Paslaugų.

Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį duomenų gauname iš Jūsų tiesiogiai, tačiau, kai kuriuos iš jų, galime gauti ir iš kitų šaltinių.

Paprastai UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmenų, su kuriais duomenys susiję, t.y. Jūsų Asmens duomenis gauname:

 • kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, pvz.: pateikiate prašymą; susisiekiate su mumis (asmeniškai, telefonu ar elektroniniu paštu), sudarome sutartį, užpildote formą internetinėje svetainėje, paliekate savo kontaktus; atsiunčiate žinutę, apsilankote mūsų interneto svetainėje ir visais kitais būdais; duodate aiškiai išreikštą sutikimą gauti Jūsų duomenis iš trečiųjų asmenų.
 • naudojatės mūsų Paslaugomis ar interneto svetaine;
 • kai Jūs pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl Paslaugų kokybės,
 • kai dalyvaujate diskusijose forumuose, konkursuose, socialinės žiniasklaidos puslapiuose, internetiniame puslapyje ir panašiai,
 • iš trečiųjų asmenų, kai kyla klausimas dėl mūsų ar Jūsų teisių ir/ar teisėtų interesų apsaugos.

Tam tikrais atvejais UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Asmens duomenis gauna iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (Jūs), pavyzdžiui iš savo verslo partnerių, kuriems savo duomenis pateikėte, siekdami gauti iš mūsų Paslaugų; iš kitų šaltinių (pvz. tikrinant valstybės ir privačių asmenų valdomus registrus bei kitų trečiųjų šalių.), kai tokią pareigą nustato teisės aktai, pavyzdžiui, įgyvendinant mums įstatymais numatytą pareigą užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui teroristų finansavimui ir pan.

Mes galime gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai esate Jūs (pvz., sutartis, sudaroma pagal įgaliojimą, sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti asmenys ryšiams arba atstovų duomenys, duomenys nurodyti įvairių registrų informacijoje ir pan.).

Kokio pobūdžio Asmens duomenis tvarkome?

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas yra viena didžiausių nekilnojamojo turto paslaugų bendrovių Lietuvoje ir Baltijos regione, teikianti įvairiapusiškas paslaugas, susijusias su nekilnojamuoju turtu (tarpininkavimas parduodant, perkant ar nuomojant būstą ar komercinės paskirties turtą, turto ir verslo vertinimas, konsultacijos, nekilnojamojo turto valdymas). Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas. Atitinkamai, kokios tiksliai apimties Asmens duomenis tvarkome, priklauso nuo Jūsų užsakytų Paslaugų arba mūsų santykių su Jumis.

Taip pat UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas tvarko savo klientų ir paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės bei privačių asmenų, atstovų Asmens duomenis.

Paprastai, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

turto vertinimui:

 • tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 • duomenis apie vertinamą turtą: viešojo registro informaciją, kurią pateikiate arba, gavus Jūsų sutikimą, gauname mes, kadastro bylą bei kitus reikšmingus duomenis apie turtą;

tarpininkavimui būsto ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto pirkimui, pardavimui, nuomai:

 • tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, nuotrauka, asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 • duomenis apie turtą: viešojo registro informaciją, kurią pateikiate arba, gavus Jūsų sutikimą, gauname mes, bei kiti reikšmingi Jūsų pateikti arba su Jūsų sutikimu gauti duomenys apie turtą, kurie leistų kokybiškai suteikti Jums paslaugas;
 • finansinę informaciją, tokią kaip banko sąskaitos numeris;
 • duomenis apie sandorių šalis: asmens tapatybės duomenis bei kontaktinę informaciją, reikalingus preliminariųjų ar kitokio pobūdžio sutarčių parengimui (tokius kaip šalių (bei jų sutuoktinių) vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefonas, elektroninio pašto adresas);

turto valdymui:

 • tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 • duomenis apie turtą: viešojo registro informaciją, kurią pateikiate arba, gavus Jūsų sutikimą, gauname mes, bei kiti reikšmingi Jūsų pateikti arba su Jūsų sutikimu gauti duomenys apie turtą, kurie leistų kokybiškai suteikti Jums paslaugas;
 • finansinę informaciją: atsiskaitomosios sąskaitos numerį, draudimo duomenis

tiesioginei rinkodarai (esant Jūsų sutikimui):

 • pašto adresas;

konsultacijoms:

 • tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 • kitus duomenis, kurie būtini, kad galėtume Jums suteikti visapusiškas ir kokybiškas paslaugas.

Mes galime vykdyti arba skelbti konkursus, kuriuose dalyvaudami, turėsite užsiregistruoti ir pateikti būtiną informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu tokie konkursai būtų vykdomi ne pagal šios Privatumo politikos nuostatas arba jų metu būtų taikomos papildomos nuostatos, apie tai būsite informuoti konkurso taisyklėse.

Mes netvarkome jautrių (specialių kategorijų) duomenų, susijusių su Jūsų sveikata arba politiniais įsitikinimais.

Duomenis apie nepilnamečius vaikus tvarkome tik ta apimtimi ir tik tam atvejui, kai Jūs paprašote, kai to reikalaujama ir yra būtina, siekiant Jums padėti įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, susijusius su nekilnojamojo turto perleidimo apribojimais (pvz. padedant Jums gauti teismo leidimą nekilnojamojo turto perleidimui ir pan.).

Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami Jūsų Asmens duomenis?

Mes užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys:

 • Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves;
 • yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

Su kuo dalijamės Jūsų Asmens duomenimis?

Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio, tam tikrais atvejais privalome dalytis Jūsų Asmens duomenimis, vykdydami kasdienę veiklą.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas partneriams, su kuriais kartu teikiamos Paslaugos;
 • UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas motininei bendrovei;
 • valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymais pavestas funkcijas;
 • pasitelkiamiems Asmens duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda teikti Paslaugas (pavyzdžiui interneto svetainių priežiūra ir kūrimas);
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • kai to reikalaujama pagal įstatymus, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia Jūsų ar mūsų teisėms apsaugoti, arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, arba atsakyti į valstybinių institucijų ar pareigūnų prašymus.

Atsakingai patvirtiname, jog pasitelkiame partnerius, Asmens duomenų tvarkytojus, tik, kai esame tikri, jog jie užtikrins tinkamas organizacines, teisines, technines ir fizines priemones Jūsų Asmens duomenų saugumo ir teisėto tvarkymo užtikrinimui.

Kas gali susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis?

Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas viduje arba UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas pasitelktos trečiosios šalys, arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. Patvirtiname, jog mes galime pasitelkti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Atskleisdami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas susitaria su tokiomis trečiosiomis šalimis tvarkytojomis.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, apie kuriuos Jūs esate informuoti, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytose sutartyse ir/ar kituose dokumentuose.

Kokias turite teises dėl Jūsų Asmens duomenų?

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos asmenų teisės.

Jūs turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenis. Jūsų prašymu, mes patvirtinsime, ar su Jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateiksime informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas; Jums pranešime, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Asmens duomenis ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;
 • Teisę gauti Jūsų pateiktus Asmens duomenis susistemintu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu ir teisę, esant tam tikroms sąlygoms, persiųsti tuos Asmens duomenis kitam valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • tam tikromis aplinkybėmis teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą (pvz.: kai jie nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių buvo surinkti ir tvarkomi, Jūs atšaukėte sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo jų tvarkymui; Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.);
 • teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • absoliučią teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti tokiu pat būdu, kokiu jį pateikėte (įskaitant asmeniškai, per partnerius, elektroniniu paštu, savo profilyje ir kitais būdais). Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos teisėtam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki tokio atšaukimo.
 • teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymų ar kitų teisės aktų, kurių pagrindu negalėsime Jūsų Asmens duomenų ištrinti nedelsiant.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite bet kada kreiptis į UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas tiesiogiai, elektroniniu paštu, telefonu, pateikdami klausimą Internetiniame puslapyje (pvz.: užpildydami tam skirtą užklauso formą, per Facebook paskyrą ir kt.).

Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime ne vėliau nei per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jus informavę, turėsime teisę šį terminą pratęsti iki 60 dienų. Tam tikrais atvejais, galime papildomai paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, susijusią su Jūsų prašymu. Tuo atveju, jeigu atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą, Jus informuosime motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos BDAR ar kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

Jūsų teises Asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendiname nemokamai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio).

Kaip yra saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi BDAR ir nacionaliniais teisės aktais. Pagal bendrąjį principą, Jūsų Asmens duomenys tvarkomi (įskaitant, saugomi) tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pavyzdžiui tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas, kompiuterių apsauga, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, prieigos prie asmens duomenų ribojimą, konfidencialumo užtikrinimą bei kitas.

Atsakingai patvirtiname, jog tvarkydami Jūsų asmens duomenis, užtikriname jų konfidencialumą.

Kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba mes, vadovaudamiesi teisės aktais. Pareigos saugoti tam tikrus dokumentus, kuriuose yra Asmens duomenų, konkretų terminą nustato teisės aktai, pavyzdžiui, kai turto ir verslo vertinimą reglamentuojantys teisės aktai.

Jeigu Asmens duomenų saugojimo termino nenumato teisės aktai, Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikimui saugome 10 metų po paslaugos suteikimo (atsižvelgdami į bendrąjį ieškinio senaties terminą). O Jūsų sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros saugosime 1 metus po sutikimo gavimo.

Kokią tiesioginės rinkodaros veiklą vykdo UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas?

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas gali teikti informaciją apie savo Paslaugas esamiems Klientams, remdamasi teisėtu interesu.

Mūsų informaciniai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pavyzdžiui, pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas) siunčiami Klientams, kuriems yra (buvo) teikiamos Paslaugos, kurie yra išreiškę sutikimą gauti iš UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas tiesioginės rinkodaros ir/ar informacinius pasiūlymus.

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas gali Jums atsiųsti informaciją apie teikiamas Paslaugas, nekilnojamojo turto rinkos  naujoves, apžvalgas.

Tam tikrais atvejais, Klientui pateikiama informacija apie su Juo sudarytų sutarčių pasikeitimus, informacija (ar priminimas) dėl papildomai pateiktinų dokumentų/duomenų, būtinų Paslaugų vykdymui, taip pat sisteminių ir kitų su teikiamomis Paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui. Tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) jos priedus, teikiant Jums paslaugas, kurias užsakėte, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

Tam, kad galėtumėte gauti mūsų Paslaugas, Jums nebūtina sutikti dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

Kaip Jūs galite išreikšti sutikimą gauti informacinius ir /ar tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Jūs galite duoti sutikimą gauti informacinius ir/ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, išreikšdami sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros internetiniame puslapyje pažymėdami atitinkamą laukelį, registracijos formoje patvirtindami tokį savo pasirinkimą, su mumis sudaromoje sutartyje pažymėdami atitinkamą langelį bei kitais būdais, iš kurių būtų aiški Jūsų valia gauti teikiamą informaciją, arba paprašydami siųsti informacinius pranešimus pagal su mumis sudarytas sutartis.

Ar galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?

Jūs turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs, turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą. Norėdami pasinaudoti šia teise, Jūs turite susisiekti su mumis bet kokiomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant: asmeniškai, el. paštu, internetiniame puslapyje ir kitais būdais, iš kurių galėtume suprasti, kad nebenorite gauti mūsų informacinių pranešimų.

Ar ši Privatumo politika galioja visais atvejais naudojantis mūsų Internetine svetaine?

Mūsų Internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos, o ne ši Privatumo politika. Su slapukų politika galite susipažinti čia.

Ar UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas naudoja slapukus?

Taip, UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja.

Kaip galite su mumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mus su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo el. paštu info@ober-haus.lt.

Taip pat, klausimus galite pateikti paskambinę telefonu, internetiniame puslapyje ir kitais Jums patogiais būdais.

Duomenų apsaugos pareigūnas

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas finansų analitikas Mindaugas Urbonas.

Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti elektroniniu paštu BDAR@ober-haus.lt arba aukščiau nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu info@ober-haus.lt, adresuojant jį duomenų apsaugos pareigūnui.

Teisinis pranešimas

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Jūsų ir UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas sutartimi. Šioje Privatumo politikoje yra pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime keisti šią Privatumo politiką.

Jums paprašius, su Privatumo politika galėsite susipažinti visose klientų aptarnavimo vietose (mūsų biuruose).